Skydd av skog

I förra veckan hade jag interpellationsdebatt med Åsa Romson, avgående miljö- och klimatminister. Läs min interpellation här och se debatten nedan.

Den gröna färgen flagnar

Den gröna färgen flagnar från regeringen. Läs min artikel i Aktuell Hållbarhet.

(M)iljöpolitik i M-podden

Härom dagen intervjuades jag av Michael Andersberg som driver Mpodden. Lyssna gärna på vårt samtal om bland annat bilpooler, tillväxt och om varför Miljöpartiets politik inte hänger ihop.

Underlätta för socialtjänsterna

Idag hade jag interpellationsdebatt med Åsa Regnér (S) om behovet av få fram fler familjehem och att se över hur socialtjänstlagen kan göras mer ändamålsenlig. När socialtjänsterna i Sveriges kommuner är satta under mycket hård press måste vi vända på varje sten för att se hur t.ex. utredningen av familjehem kan underlättas och snabbas på utan att kvalitén riskeras.

Tyvärr var ministern mer intresserad av att försöka skylla på Alliansregeringen än av att presenteras konkreta förslag för att underlätta för kommunernas socialtjänster.

Se ett klipp från debatten nedan. Hela debatten hittar du på riksdagens hemsida.

hult

Vildsvin och viltskador

Igår kväll hade jag en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Bucht (S). Detta bland annat med anledning av att den av regeringen aviserade proposition om vildsvin och viltskador ännu inte överlämnats till riksdagen. I min interpellation ställde jag följande frågor;

1. Vad är anledningen till att regeringens planerade proposition om
vildsvin och viltskador ännu inte överlämnats till riksdagen, och när
avser statsrådet att överlämna propositionen?

2. Vilka förslag till åtgärder för att minska skadorna som vildsvinen
orsakar avser statsrådet att föreslå?

3. Står statsrådet fast vid sin uppfattning att jägare inte ska ges möjlighet
att sälja vildsvinskött, i en begränsad omfattning, direkt till konsument?

Dessvärre fick jag inte mycket till svar men se gärna debatten nedan och döm själva.

Lahouaichri avgår

Jag reagerade mycket starkt på de fruktansvärda uttalanden som Abdelhak Lahouaichri, ordförande för muslimska föreningen i Ljungby, gjorde i tidningen Smålänningen igår. Om detta skrev jag om här på bloggen igår och idag möte jag honom i debatt i P4 Kronoberg. Den debatten kan höras i efterhand nedan. Nu har Lahourichri gett besked om att han avgår. Det var det enda rimliga och jag hoppas nu att medlemmarna i föreningen tydligt tar avstånd från de uttalanden som Lahouaichri har gjort.  Lahouaichri uppger dock att han avgår bland annat därför att han sedan artikel i Smålänningen fått ta emot ett stort antal hot. Det är helt oacceptabelt.

Ordföranden för muslimska föreningen i Ljungby måste avgå

Abdelhak Lahouaichri, ordförande för muslimska föreningen i Ljungby, gör i dagens utgåva av Smålänningen helt fruktansvärda uttalanden, bland annat jämfört han Israel med Hitler och säger att ”Israel är de största terroristerna”. Jag har reagerat starkt på uttalandena och förväntar mig att medlemmarna i föreningen nu gör detsamma och kräver sin ordförandes avgång. Läs mer i Smålandsposten och i Smålänningen.

Regeringens budget leder Sverige åt fel håll

Skrev i förra veckan i både Smålänningen och Smålandsposten med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition om hur regeringen blundar för Sveriges utmaningar och för en politik som leder Sverige åt fel håll. Hela artikel kan läsas här.

Arbetet för renare hav börjar på land

Idag är det Världsvattendagen och med anledning av denna skriver jag tillsammans med Jesper Skalberg Karlsson på Aktuell Hållbarhet om att arbetet för renare hav börjar på land.

Flygets utsläpp kräver internationella styrmedel

Det globala flygets utsläpp och klimatpåverkan ökar mycket snabbt. Enligt prognoser från ICAO, dvs. FN:s luftfartsorganisation, kan det globala flygets utsläpp komma att öka med någonstans mellan 300 och 700 procent till 2050, jämfört med 2005, och detta som en konsekvens av ett ökat resande. Därför är det mycket angeläget att det sluts internationella överenskommelsen om hur flygets stigande utsläpp kan hejdas och på sikt också minskas. Nu pågår inom ICAO tack och lov  förhandlingar om just detta men kommer man enas om tillräckligt skarpa styrmedel? Om bland annat detta hade jag i förra veckan en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Anna Johansson. Min interpellation hittas här och debatten kan ses nedan.

Alliansen slår vakt om skogen

I förra veckan debatterade vi i riksdagen på nytt svensk skogspolitik. Den svenska skogspolitiken, med den nuvarande skogsvårdslagens två jämställda mål om miljö och produktion, har tjänat Sverige väl. Miljöhänsynen inom skogsbruket utvecklas samtidigt som virkesförrådet ökar. För att ytterligare utveckla det svenska skogsbruket måste vi bygga vidare på den framgångsrika utveckling och politik som vi sett sedan nuvarande skogsvårdslag trädde i kraft. Dessvärre tycks den nuvarande regeringen gå i andra tankar. Detta och mycket annat lyfte jag i debatten som kan ses nedan.

Underlätta klimatsmarta val – underlätta för bilpooler

Genom att underlätta för bilpooler kan både utsläppen och trängseln i våra städer kan minskas. Om detta skrev i helgen på Nyheter24 och i förra veckan hade jag också en interpellationsdebatt i ämnet som kan ses nedan.

Ett kliv framåt för klimatet

 
 I flera månader har jag jobbat stenhårt med Miljömålsberedningens förslag till utsläppsmål och klimatpolitiskt ramverk. Nu är delbetänkandet klart och överlämnat. Det känns väldigt skönt att ha resultatet i min hand. Förhoppningsvis kan betänkandet bli något bra för kommande regeringar att hålla sig i när Sveriges framtida klimatpolitik utvecklas. 
Delbetänkandet finner du här.

Debatt om naturvård och biologisk mångfald

Igår debatterade jag i kammaren bland annat rovdjurspolitik, strandskydd, strategin för biologisk mångfald och många andra frågor som rör naturvård och biologisk mångfald. Debatten kan ses nedan.

Vägen framåt är inte kommunala insamlingsmonopol

I förra veckan gjorde riksdagen, på Alliansens initiativ, ett så kallat tillkännagivanden till regeringen om att ansvaret för insamlingen av tidningar och förpackningar bör ligga kvar på producenterna. Regeringen vill splittra dagens producentansvar genom att flytta insamlingsansvaret till kommunerna. Från Alliansens sida menar vi att delat ansvar inte ger ökad återvinning och att vägen framåt för ökad återvinning inte är kommunala insamlingsmonopol utan ett utvecklat producentansvar.

Ska polisen ha kvar ansvaret för vapenlicensärenden?

Marcus Svensson​ lyfter i sin ledare i dagens Smp problemet med Polismyndighetens oförmåga att handlägga vapenlicensärenden inom rimligt tid. Svensson tycker att Polisen ska fråntas ansvaret och jag är benägen att hålla med. Moderaterna vill att ny viltmyndighet ska inrättas. Att en sådan myndighet också skulle ges ansvaret för hanteringen av dessa ärenden tycker jag kan vara en bra väg framåt.

Vattenfall(s) kolkraft


Gästar nu Näringsutskottets möte då näringsminister Damberg informerar om Vattenfall. Ministerns egen presentation visar med all önskvärd tydlighet hur Vattenfalls koldioxidutsläpp kraftigt ökade under regeringen Per(s)sons tid. Under 2010-2014, när alliansen styrde, minskade Vattenfalls utsläpp med 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Mer frihandel – för miljön och klimatets skull

Idag skriver jag på frihandelsbloggen om hur frihandel är viktigt i arbetet för miljö och klimat. Läs mitt inlägg här.

Svenska särkrav hot mot miljön

Idag skriver Jonas Jacobsson Gjörtler och jag i SvD Näringsliv om att effektiv miljöpolitik kräver internationellt samarbete styrmedel som skapar incitament för miljö- och klimatsmart agerande. Läs vår artikel här.

Vad gör regeringen åt de oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicens?

Moderaterna och jag personligen har länge drivit på och lagt förslag för att komma till rätta med problemet med oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens. Problemet kvarstår dock, iaf på vissa håll i landet, och därför har jag på nytt lämnat in en fråga till ansvarig minister. Min fråga, som för övrigt uppmärksammats av Jakt & Jägare, följer nedan.

Fråga 2015/16:860 Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens
av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Jag har vid upprepade tillfällen lyft problemen med att handläggningstiderna för ansökningar om vapenlicens på vissa håll i Sverige är orimligt långa. Tyvärr lever problemet alltjämt kvar, och jag känner mig därför tvingad att på nytt aktualisera frågan.

Polismyndigheten är numera en sammanhållen myndighet i stället för som tidigare 21 länsmyndigheter. Det har skapat bättre förutsättningar för effektivare handläggning och inte minst en större likvärdighet över landet. Dessvärre kan jag konstatera att skillnaderna i landet består. Polisregion Syd, och dess föregångare i form av polismyndigheterna i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, har brustit i att hålla en rimlig handläggningstid under många års tid. Att få en ansökan avgjord inom de 30 dagar som Justitieombudsmannen (JO) konstaterat är att anse som rimlig tid för behandling av en komplett licensansökan är för sökande i södra Sverige tyvärr bara en naiv förhoppning. I Polisregion Syd ligger handläggningstiden på omkring 20 veckor, och trenden är att handläggningstiderna snarare blir längre än kortare.

Efter att jag i augusti i fjol frågade ansvarigt statsråd om regeringen kommer att följa riksdagens tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser eller om regeringen ämnar vidta några andra åtgärder för att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicensärenden kortas har regeringen gett Polismyndigheten ett uppdrag avseende hanteringen av vapenlicenser. Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten. Det var ett välkommet uppdrag, men tyvärr ska det slutredovisas först den 1 mars 2017. Regeringen har dock möjlighet att ta egna initiativ för att underlätta polisens arbete och för att minska inflödet av ärenden i syfte att korta handläggningstiderna i hela Sverige. Exempelvis kan regeringen göra verklighet av moderata förslag på området, såsom förslaget om att ge polisen direktåtkomst till jägarexamensregistret liksom möjligheten att ge vapenhandlare som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Är statsrådet och regeringen beredda att gå vidare med ovan beskrivna konkreta förslag eller överväger regeringen några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens?